DBU Licens i Skandeborg Kommune

Klublicenssystemets formål 

DBU’s Klublicenssystem, drenge har følgende formål, i ikke-prioriteret orden: 

https://www.dbu.dk/media/puvd0zi1/2024-2026-licensmanual-ungdom-drenge.pdf

DBU Licens => Kvalitetssikring i vores arbejde

Holdudvikling

 Trænerudvikling

Organisering & indhold af træning

Spillerudvikling

Atletisk træning

Mental træning

DBU Licens - Handleplan

Strategi (S)

S.01 Strategi - Strategisk ledelse & sammenhæng

Organisation, Struktur & HR (O)


AKTION

Klubben skal bekræfte at man har en struktureret ledelse med tydelige kommunikationslinjer for talentsektoren der lever op til klubbens stjerneniveau jf. 

dette afsnits minimumskrav.

• Klubben skal indsende et organisationsdiagram over talentsektoren. 

• Ved forespørgsel fra DBU og/eller ved auditering skal klubben kunne fremvise stillingsbeskrivelser på halvtids- og fuldtidsansatte på forlangende.

Normeringsskemaet og uddannelseskrav findes som bilag 1a og bilag 1b

abFor 1,5 stjerner gælder, at klubben skal have en samlet normering på 2 fuldtidsansatte. 

Klubben kan ikke have frie funktioner med i den samlede normering, som ikke direkte er nævnt i manualens personalemæssige krav O.03-O.21.

Holdudvikling (H)

Klubben skal bekræfte at man har en spillestil der lever op til klubbens stjerneniveau.

Spillestilen skal indsendes.

Klubben skal indsende makro-, meso-, mikroplaner (periodiseringsmodeller) som dokumentation for organisering og indhold af træning jf. dette afsnits minimumskrav. Hvis klubben har curriculum etc., skal dette også indsendes

Hvis ingen af ovennævnte værktøjer bruges, skal der redegøres med en tydelig beskrivelse for hvordan der skabes sammenhæng på området jævnfør minimumskrav.

Klubben skal bekræfte at man har en procedure for forberedelse og evaluering af træning.

Klubben skal indsende dokumentation for frekvens for trænermøder fra U13-U19, samt hvem der deltager på møderne i de respektive segmenter/årgange jf. dette afsnits minimumskrav. 

Klubben skal ydermere indsende en beskrivelse af hvilke emner der er på dagsorden på trænermøder i de respektive segmenter/årgange.

Klubben skal bekræfte at man har en procedure for brug af video, der sikrer sammenhæng på tværs af årgangene fra U13-U15 samt fra 2-5 stjerner for U17-U19.

Klubber der søger om 3-5 stjerner skal indsende en beskrivelse af klubbens procedurer for brug af video på U13-U19, samt bekræfte, at man har en IT-platform jf. dette afsnits minimumskrav.

Klubben skal indsende prioriterede læringsmål og periodiseringsmodeller for keepertræning jf. dette afsnits minimumskrav.

Klubben skal bekræfte at imødekommer ovenstående minimumskrav

Klubben skal indsende rammerne for organisering og indhold af træning på U10-U12 f.eks. makro-, meso- og mikroplaner (periodiseringsmodeller).

Klubben skal indsende prioriterede læringsmål for tekniske-, teknisk/taktiske-, fysiske- og mentale.

Klubben skal indsende dokumentation for frekvens for trænermøder på U10-U12, de faste deltagende funktioner samt en oversigt over faste emner på dagsorden.

Individuel udvikling & Uddannelse (I)

Klubben skal indsende en kort beskrivelse af klubbens strategi og procedurer for det individuelle udviklingsprogram jf. dette afsnits minimumskrav for de respektive aldersgrupper/årgange.

Der skal fra 2-5 stjerner også indsendes en udviklingsplan på henholdsvis en U14 spiller og en U17 spiller. Spillerne skal være anonymiseret.

Klubben skal bekræfte at man lever op til de fysiske krav, jf. klubbens ansøgte stjerneniveau

Klubben skal indsende en kort beskrivelse af klubbens strategi og procedurer for fysisk træning jf. dette afsnits minimumskrav for de respektive aldersgrupper/ årgange.

Klubben skal indsende fysiske testresultater for U15 - U19 jf. DBU’s testspecifikationer (se bilag 2).

Klubben skal indsende en kort beskrivelse af sin strategi med overordnede målsætninger og/eller sit udviklingsprogram for mental træning/udvikling for de respektive årgange både holdmæssigt og individuelt jf. dette afsnits minimumskrav

Klubben skal indsende beskrivelse af hvordan de vil sikre et trygt udviklingsmiljø fra U13-U19 (U13-U15, fsva. 1 stjerne)

Strategien skal indsendes

Klubben skal be- eller afkræfte hvorvidt Transitionstræneren har til opgave at sikre implementeringen.

Strategien skal indsendes

Der skal indsendes kontakt oplysninger på ansvarlige personer på skoler, der har ansvaret for kommunikationen med klubben om spillernes individuelle planlægning.

Klubben skal bekræfte deres imødekommelse af dette afsnits minimumskrav, herunder at aftale(r) indgået med uddannelsespartner(e) inkluderer skemafri og/eller erstatningstimer – der skal således ikke fremsendes selve aftalerne.

Klubben bedes samtidig indsende et flow-chart med kommunikationslinjer mellem skole, klub, spiller, forældre, trænere og uddannelseskoordinator, samt bevidstgøre om Dual Career strategier.

Klubben skal bekræfte at have en Dual Career strategi.

Klubben skal bekræfte overholdelse af ovenstående Anti-Doping krav jf. bilag 3

Klubben skal afholde møde for at udbrede kendskabet til Spiladfærd ift. Betting og efterfølgende indsende en afholdelsesbekræftelse herpå til DBU indeholdende dato og sted for samlingen samt navne på spillerne til stede, navn på oplægsholder. Dette planlægges af klubben selv. Klubben kan evt. kontakte Center for Ludomani, der uden beregning tilbyder at komme ud i DBU’s Licensklubber og afholde oplæg om Betting. Klubben kan alternativt vælge selv at forestå undervisningen heraf

Klubben skal afholde møde for at udbrede kendskabet til Spiladfærd ift. Matchfixing. Klubben vil få fremsendt undervisningsmateriale fra DBU, der skal danne grundlag for undervisning heri, for spillerne. DBU’s Sikkerhedschef vil i 2. kvartal 2024 afholde webinar for klubbernes Integritetsansvarlige, med gennemgang af materialet

Klubben skal afholde et møde for at udbrede kendskabet til Laws of the Game og skal i afholdelsesbekræftelsen inkludere navne på spillerne til stede samt navn på fodbolddommer eller dommerinstruktør. Klubben skal kontakte sin respektive lokalunion for planlægning af dette møde. Mødet må gerne afholdes i samarbejde med øvrige licensklubber (herunder evt. eget herre-DM Seniorhold). Udgifter til mødet, afholdes af klubben.

Ovenstående møder om Laws of the game, Betting og Matchfixing skal afholdes i forbindelse med hver sommer-sæsonstart dog senest 1. september, og afholdelsesbekræftelserne skal uploades i KlubOffice , senest 1. september 2024 samt 1. september 2025. Disse skal være dateret samt underskrevet af oplægsholder og klubbens Talentansvarlige. Skabelon herfor er tilgængelig på Ungdom, drenge (dbu.dk)

Klubben skal bekræfte at have orienteret sig om ovenstående.

Deltagerbevis skal i én samlet fil uploades i KlubOffice , senest 1. juni 2025 samt 1. juni 2026. Se mere på Dommergrundkursus (dbu.dk)

TalentIdentifikation (T)  

Klubben skal indsende sit Talent ID, samt øvrig dokumentation jf. ovenstående minimumskrav.

Klubben skal bekræfte at have defineret en strategi for rekruttering.

Klubben skal bekræfte at have defineret en strategi for scouting.

Klubben skal bekræfte at der er sammenhæng og struktur i sammenhæng jf. ovenstående

Klubben skal indsende en liste over alle officielt tilknyttede scouts samt organisationsdiagram over scouting afdelingen.

Klubben skal oplyse hvorvidt klubben scouter.

Såfremt klubben scouter skal procedurer for scouting indsendes

Klubben skal indsætte link til rekrutteringsprocedurer der imødekommer punkt a)-g) på klubbens hjemmesiden

T.07 Talentidentifikation (Se bilag 6 for inspiration) Procedurer samarbejdsklubber

Klubben skal indsende en liste med navne på de klubber man har formelle samarbejdsaftaler med.

Ved underskrivelse af kluberklæringen, bekræfter klubben samtidig at DBU kan kontakte angivne samarbejdsklubber for information om samarbejdet.

Faciliteter (F) 

Som dokumentation vedlægges klubbens interne prioritering for brug af kampbane(r) og angive antal af primære kampbaner. For klubber der har aftaler om mulig flytning til andre baner i tilfælde af at vejret eller manglende lys påkræver dette, skal ligeledes vedlægges dokumentation herfor

Klubber med dispensation på banestørrelse skal vedlægge kopi af gældende dispensation.

Klubben skal indsende lysmåling på kampbane(r). Opmålingen må ikke være ældre end to år regnet fra den 1. marts det år, hvor klubben ansøger om klublicens. Måling skal være foretaget med minimum 60 målepunkter, og der skal anvises værdierne for U1h og U2h. Der kan evt. hertil benyttes skabelonen tilgængelig på Ungdom, drenge (dbu.dk)

Klubben skal indsende forventet sommer- og vintertræningsplan for U10-U19 holdene ved at udfylde skabelon til angivelse af hvilke størrelser træningsbaner, der er til rådighed for U10-U19. Skabelon herfor er tilgængelig på Ungdom, drenge (dbu.dk)

Klubben skal udfylde skabelon for baneplejeplan for de baner der vedrører talenthold for U10-U19 både hvad angår kamp- og træningsbaner.

Klubben skal bekræfte at have de nødvendige fitnessfaciliteter til rådighed samt tilgængelige.

Ved underskrivelse af kluberklæringen, bekræfter klubben samtidig at specifikationer jf. dette afsnit er opfyldt.

Ved underskrivelse af kluberklæringen, bekræfter klubben samtidig at specifikationer jf. dette afsnit er opfyldt.

Ved underskrivelse af kluberklæringen, bekræfter klubben samtidig at specifikationer jf. dette afsnit er opfyldt.

Ved underskrivelse af kluberklæringen, bekræfter klubben samtidig at specifikationer jf. minimumskrav i dette afsnit er opfyldt.

Klubben skal bekræfte hvorvidt ovenstående bolig til spillere er tilgængelige.

Klubben skal bekræfte hvorvidt ovenstående faciliteter er tilgængelige for de respektive årgange.

Produktivitet

Klubben skal fremsende en oversigt over samtlige spillere der har bidraget til klubbens produktivitetstal. Oversigten skal indeholde info om antal sæsoner i moderklub og antal pointgivende kampe for seniorklubber.

Medio januar 2024 fremsendes en standardskabelon, som klubben skal benytte til udfyldelse af de relevante informationer. Klubben skal anvise kilder til deres opgørelse. Der udtages stikprøver for hver klub til kontrol

Denne skabelon skal indsendes udfyldt, sammen med resten af ansøgningen d. 19. februar 2024.